Algemene Voorwaarden - Sietske Mollink coaching & advies

Sietske Mollink coaching & advies

Algemene voorwaarden

Artikel 1 | Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Artikel 2 | Bedrijfsomschrijving

Sietske Mollink richt zich op training, coaching en consulten binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling d.m.v. de Nine Star Ki methode. Sietske Mollink coaching & advies is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: ………

Artikel 3 | Definities

Opdrachtnemer is in deze Sietske Mollink Coaching & Advies, Sietske Mollink.

Opdrachtgever is in deze de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Sietske Mollink Coaching & Advies. Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten. Deze afspraken worden schriftelijk bevestigd aan opdrachtgever na aankoop en zijn in te lezen in deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 | Uitvoering van de overeenkomst

1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.

2. Door bevestiging deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming haar NAW gegevens plus telefoonnummer en geboortedatum te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer voor administratiedoeleinden en voor de dienstverlening-zelf.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 5 | Prijzen

1. Er is geen geldteruggarantie voor consulten. Consulten annuleren kan kosteloos minimaal 24 uur van te voren. Daarna zal er 50% van het bedrag in rekening worden gebracht.

2. De opdrachtgever is op de hoogte gesteld van de door opdrachtnemer gevraagde tarieven.

3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever de betaling heeft voldaan en de algemene voorwaarden heeft geaccepteerd.

4. Wanneer de opdrachtgever tijdens de eerste maand besluit te stoppen met het coachingstraject zal 50% van het bedrag in rekening gebracht worden. Er is geen geldteruggarantie voor het coachingstraject op het moment dat de opdrachtgever besluit te stoppen met het coachingstraject na de eerste maand.

Artikel 6 | Betalingsvoorwaarden

1. Facturatie vindt plaats d.m.v. de online betaling

2. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten na de eerste aanmaning. Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.

3. Bij termijnbetalingen ga je akkoord dat het desbetreffende bedrag elke maand via een automatisch incasso afgeschreven wordt. Indien een termijnbetaling niet wordt voldaan, gelden dezelfde regels zoals beschreven in artikel 6.2.

Artikel 7 | Duur en beëindiging

1. De duur van het coachtraject wordt gecommuniceerd via de website.

2. Beëindiging is van het coachingstraject is mogelijk. Geldteruggarantie is alleen mogelijk volgens de voorwaarden beschreven in artikel 5.4.

Artikel 8 | Het verzetten van afspraken

1. Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakt afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert zal opdrachtnemer de kosten in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. In dit geval wordt 50% van de desbetreffende prijs in rekening gehouden. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.

2. Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een gepland gesprek worden de kosten voor het gesprek in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen.

3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

Artikel 9 | Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de consulten, tenzij beide partijen toestemmen dit te delen op bijvoorbeeld social media.

2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.

3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 10 | Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.

2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.

4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een coachingstraject en/of consult. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

5. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 11 | Klachtenprocedure

1. Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht kenbaar te maken bij de opdrachtnemer via het volgende e-mailadres: info@sietskemollink.nl

Artikel 12 | Delen van dienstverlening

1. Het is niet toegestaan om onderdelen van de consulten, coaching of andere vormen van dienstverlening van de opdrachtnemer te publiekelijk te delen. Hier is nadrukkelijk een schriftelijk akkoord vereist, ondertekend door de opdrachtnemer.

2. Indien de opdrachtgever ongewenst de dienstverlening van de opdrachtnemer deelt, heeft de opdrachtnemer het recht om de opdrachtgever uit te schrijven uit het coachingstraject/ consult zonder geld terug garantie.

Sietske Mollink coaching & advies draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders